Algemene voorwaarden Slimgereedschap.nl

Artikel 1 Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Consument: natuurlijk persoon die Producten van Slimgereedschap.nl koopt voor zakelijk of privé gebruik;
2.   Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Slimgereedschap.nl koopt;
3.   Internetsite: de website http://slimgereedschap.nl
4.   Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro`s, exclusief vervoerskosten, exclusief BTW;
5.   Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover Slimgereedschap.nl verbindt;
6.   Slimgereedschap.nl: statutair gevestigd te (8915 HL) Leeuwarden, Tsjibbe Geertswei 60,
      KvK regio Noord nr.01128382;  
     (correspondentieadres Tsjibbe Geertswei 60, 8915 HL Leeuwarden) of info@slimgereedschap.nl);


Artikel 2 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Totstandkoming overeenkomst 
Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen.

1.   Slimgereedschap.nl aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling.
2.   Offertes van Slimgereedschap.nl zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum.
3.   Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
Slimgereedschap.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot  schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Kosten en Prijswijzigingen
1.   De hoogte van de bezorgkosten staat op de website of in de catalogus vermeld of wordt in het distributiecentrum kenbaar gemaakt.
2.   Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Slimgereedschap.nl in de prijs van de producten worden doorberekend.


Artikel 4 Betaling
1.   Particuliere klanten die Producten bestellen bij Slimgereedschap.nl betalen voorafgaand aan de levering van de Producten.
2.   Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
4.   Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Slimgereedschap.nl als gevolg van de niet nakoming door Klant van  diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
5.   In geval van niet-tijdige betaling is Slimgereedschap.nl bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten.
6.   Bij niet tijdige betaling gaat de factuur na de tweede herinnering naar het incassoburo en zijn de daarmee verbonden kosten voor klant
7.   Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.


Artikel 5 Levering en leveringstijd
1.   Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland en België plaats.
2.   Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Slimgereedschap.nl ernaar om bestellingen binnen 48 uur te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Slimgereedschap.nl zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
3.   Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres door de bezorgdienst. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres.
Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant.
4.   Slimgereedschap.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.


Artikel 5 Eigendom en risico
1.   De eigendom van Producten gaat over op het moment dat Slimgereedschap.nl volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 
2.   Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.


Artikel 6 Herroepingsrecht/Retourneren
Bij Slimgereedschap.nl kun je voor een besteld artikel, binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling, besluiten over te gaan tot herroeping, oftewel om te beslissen te ruilen of retourneren. Je hebt, aansluitend op deze periode, nog eens 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen. Het is wel van belang dat het product:
• compleet en onbeschadigd is;
• (indien mogelijk) in de oorspronkelijke verpakking zit, met originele productstickers;
• een verpakking in originele staat heeft, deze mag geopend zijn, maar mag niet als verzenddoos gebruikt worden;
Voor producten die beschadigd of niet compleet zijn worden extra kosten in rekening gebracht afhankelijk van de resterende waarde van het product.
De kosten voor het ruilen of retourneren zijn voor rekening van de consument, als deze een fout(e keus) heeft gemaakt. Als Slimgereedschap.nl echter een fout heeft gemaakt, zijn de kosten voor ons. Als de consument of wijzelf een fout maken, proberen wij je altijd zo snel mogelijk te helpen. Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten voor de heenzending wordt, indien van toepassing, zo snel mogelijk naar je teruggestort, maar uiterlijk binnen 14 dagen na aanvraag van jouw retour.

Uitzonderingen hierop
a. Wanneer de verzegeling verbroken is, zijn deze producten niet retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 


Artikel 7 Overmacht
In geval van overmacht is Slimgereedschap.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.


Artikel 8 Persoonsgegevens

Slimgereedschap.nl zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.


Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter   
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.